On Display

UPSTAIRS CITIES

Curator:Lu Mingjun

Participating artists : (in alphabetical order by surname)
Farah Atassi, Oliver Beer, Chen Xiaoyun, Cui Jie, Gong Jian, Andrew Pierre Hart, Hu Jiayi, Hu Yinping, Ji Xin, Christine Sun Kim, Li Qing, Lin Yilin, Liu Wei, Lu Lei, Julian Opie, Daniel Richter, Su Yuxin, Tao Hui, Tom Wesselmann, Wang Jianwei, Wang Qiang, Wang Yi, Xiao Jiang, Xu Zhen, Yang Fudong, YOYO, Yang Zhenzhong, Zhao Gang, Zhao Yu, Zheng Yuan
Exhibition period:2023.3.30-2023.9.19.
Address:7th floor, South Side of Ruijin Building, No.205 Maoming Nan Lu, Huangpu District, Shanghai
Opening Hours:10:30-16:30 Tuesday to Friday
Appointment method::ASE Art Space(Wechat program)